Programma

Programma

Ons verkiezingsprogramma kunt u/jij ook lezen door op deze link  te klikken: verkiezingsprogramma-2014


 Team CDA Schouwen-Duiveland – Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2014

“Samen kunnen we meer”.

Voorwoord. 
Het CDA is een open christendemocratische partij geworteld in alle lagen van de samenleving op Schouwen-Duiveland. Christendemocraten hebben een mensvisie met het Evangelie als inspiratiebron. Het CDA gaat voor gerechtigheid en solidariteit, voor een verantwoord omgaan met wat ons is toevertrouwd (rentmeesterschap) en voor een samenleving waarin niet het individu of destaat centraal staat maar de gemeenschap (gespreide verantwoordelijkheid). Wij staan voor een gemeenschap van betrokken burgers, betrokken bij hun dorp of stad, hun wijk, hun school, hun kerk, bedrijf of sportvereniging, kortom bij hun omgeving.
 
Het CDA zet in op betrokken burgers om die onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden. Daarbij heeft iedereen een taak, jong en oud, vrijwilliger of werkende. In deze tijden van economische crisis staan we voor ingrijpende veranderingen die ons persoonlijk raken of kunnen raken. We denken dan aan bezuinigingen, aan ombuigingen in de zorg of het verlies van werk. 
 
De gemeente krijgt er een aantal omvangrijke taken bij zoals jeugdzorg, invoering van de participatiewet, de overheveling van AWBZ-taken naar de Wmo en de zorg voor passend onderwijs.Dat zal niet alleen een grote impact hebben voor veel mensen, maar ook voor het gemeentelijk huishoudboekje.
 
Daarom wil het Team CDA voor Schouwen-Duiveland keuzes maken die van belang zijn voor het welzijn van de mensen en keuzes die de toekomst van onze kinderen veilig stellen. Samen zijn wij verantwoordelijk voor Schouwen-Duiveland. U kunt dat nalezen in het voorliggende verkiezingsprogramma dat is opgesteld voor de periode 2014-2018. Natuurlijk vindt u er niet alles in waar wij voor staan, want dan zou het stuk de omvang hebben gekregen van een stevig boekwerk. Het programma beschrijft de belangrijkste zaken waar op het CDA zich de komende vier jaar wil richten, vanuit de afdeling, de raad en het college.
 
Team CDA: Daniël Joppe – Marleen van Kooten – Jan Bij de Vaate – Marieke Braber Schot – José Schikker Hoekman – JaapJan Op’t Hof.
 
Bestuur CDA Schouwen-Duiveland: Voorzitter; vacant,  vice-voorzitter; Otteline van Verschuer, penningmeester; Bea Flach – de Geus, secretaris; Letty Simons – Zwerus,  Wil Alkemade-Bousché; lid, Arian Bakker; lid.

 
1.Goed leven.
Ons ideaal is een gemeente waarin mensen zich thuis voelen en hun persoonlijke bijdrage leveren. Dat vraagt om een overheid die mensen ruimte geeft en aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Dat vraagt ook om nieuwe vormen van betrokkenheid van inwoners, een ondersteunende overheid. Wij geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving. Mensen maken hun leefomgeving.Dit betekent concreet:
 
1.1. Het CDA wil periodiek met dorps-, wijk- en stadsraden inventariseren welk onderhoud aan wegen, openbaar groen, straatverlichting en straatmeubilair noodzakelijk is.
 
1.2. Het CDA wil experimenten waar bewoners zich voor elkaar en/of hun leefomgeving inzetten, ondersteunen. Dit betreft ook het onderhouden van de eigen leefomgeving in buurt en wijk zoals het verwijderen van zwerfafval, ergerlijke overlast van hondenpoep en onderhoud van openbaar groen.
 
1.3. Er worden geen nieuwe speelgelegenheden aangelegd zonder dat kinderen en ouders en buurtbewoners in de omgeving daarover hebben meegedacht. Burgerinitiatieven hiertoe worden gestimuleerd.
 
1.4. Het CDA vindt dat in iedere kern een voor een ieder toegankelijk ontmoetingspunt in stand blijft, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen en sociaal-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Waar burgers het beheer en exploitatie van dorpshuizen in eigen hand willen nemen kan dat op de steun van het CDA rekenen.
 
1.5. In alle kleine kernen mag voor de lokale behoefte gebouwd worden, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat. Ruimte voor groen en tuinen blijft echter een grote kwaliteit om verstening van dorpen tegen te gaan. Het CDA wil dat de gemeente de dorps-, wijk- en stadsraden bij plannen betrekt.
 
1.6. Het CDA wil dat de gemeente het voor de oudere burgers gemakkelijk maakt om hun woning aan te passen als dit noodzakelijk wordt.
 
1.7. Het CDA wil dat de gemeente afspraken maakt met woningcorporatie Zeeuwland, opdat er in ieder dorp, wijk en stad voldoende levensloopbestendige woningen beschikbaar komen of geschikt gemaakt worden.
 
1.8. Hier en daar dreigen in onze gemeente problemen door langdurige leegstand van panden. De gemeente kan middels een verordening enige greep op dit probleem krijgen. Het CDA wil dat de gemeente een beleid gaat voeren om leegstand te kunnen beheersen.1.9. Het CDA wil dat de gemeente inwoners en bezoekers snel en doeltreffend informeert over actuele ontwikkelingen en activiteiten. De gemeentelijke website wordt daartoe verbeterd.

 
2. Klasse(n)werk.
Door de krimpende bevolking en de ontgroening komt een aantal scholen in onze gemeente in de
knel omdat ze te weinig leerlingen krijgen. Daardoor worden ze met opheffing bedreigd en wordt het moeilijk aan de vereiste kwaliteitsnormen te voldoen. De Rijksoverheid heeft bovendien het voornemen de zogenaamde kleine scholentoeslag op een wijze aan te passen, die voor onze gemeente nadelig uitpakt. Het CDA is van mening, dat niet vanuit de Rijksoverheid, maar op lokaal niveau bezien dient te worden, welke scholen er open kunnen blijven en welke gesloten moeten  worden. Kwaliteit is daarbij leidend en niet het aantal leerlingen. Dit betekent concreet:
 
2.1. Het CDA wil dat het bijzonder onderwijs haar plaats behoudt naast het openbaar onderwijs en ondersteunt een onderzoek naar mogelijkheden voor organisatorische samenwerking tussen primair openbaar en bijzonder onderwijs met behoud van ieders identiteit. Ouders moeten kunnen blijven kiezen tussen bijzonder en openbaar onderwijs.2.2. De gemeente dient vanuit haar regierol met de scholen een evenwichtig plan te maken om het onderwijsaanbod op S-D bereikbaar, betaalbaar en passend bij de vrijheid van onderwijs voor de toekomst te behouden.
2.3. Het CDA stimuleert en pleit ervoor dat scholen waar mogelijk uitgroeien tot Brede Scholen waarin ook voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzaal en kinderopvang een plek hebben.2.4. Verdergaande bezuinigingen op het ondersteuningsaanbod van het RPCZ wijst het CDA van de hand, omdat daarbij de kwaliteit in het geding komt van passend onderwijs.2.5. De Pontes Pieter Zeeman is de enige school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente. Het CDA wil dat de gemeente onder voorwaarde van kwalitatief goed onderwijs zich inspant om deze onderwijsinstelling te behouden, gelet op de krimp in onze gemeente.2.6. Onder regie van de gemeente moet samenwerking van gemeente, UWV, Werkbedrijf, bedrijfsleven en Onderwijs leiden tot een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.2.7. Onderwijs aan volwassenen verdient naar de mening van het CDA meer aandacht van de gemeente (laaggeletterdheid). Nog teveel burgers zijn onvoldoende taalvaardig.

 

3.Beleven en bewegen.

Wij maken met elkaar, door ons gedrag onze cultuur op Schouwen-Duiveland. Weten we waar we trots op zijn? Op onze monumentenstad Zierikzee, op ons cultureel erfgoed en al die andere cultuuruitingen in onze gemeente. Een goed cultuuraanbod heeft bovendien een positief effect op de aantrekkingskracht en het toeristisch imago van onze gemeente. De gemeente heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in cultuur. Gericht beleid moet er nu voor zorgen dat ook onze inwoners hier van kunnen profiteren. Sport draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. Sportdeelname van jongeren is gezond en gaat overgewicht tegen, bevordert teamgeest en leert jongeren zich in te zetten voor elkaar.Dit betekent concreet:

3.1. Het CDA wil dat de gemeente binnen de formatie van het Stadhuismuseum middelen vrijmaakt om de overige musea te adviseren bij hun beleid rond collecties en exposities, indien zij dat wensen.

3.2. Het CDA vindt het noodzakelijk het Stadhuismuseum te verzelfstandigen om een kwaliteitsslag te maken.

3.3. Het CDA wil dat de gemeente met de door haar gesubsidieerde VVV prestatieafspraken maakt door arrangementen voor toeristen te koppelen aan culturele activiteiten.

3.4. Het CDA blijft zich inzetten voor het behoud van het cultureel erfgoed met de Erfgoednota als uitgangspunt.

3.5. Het CDA wil dat er in samenspraak met de sportverenigingen en de exploitant van het nieuw te bouwen sportcentrum een meerjarenplan opgesteld wordt opdat zoveel mogelijk inwoners van de nieuwe sportfaciliteiten gebruik kunnen maken.

3.6. Uit preventief oogpunt voor een gezonde levensstijl dient sporten voor ouderen speerpunt van beleid te zijn, evenals het faciliteren van sportverenigingen om jongeren te laten sporten.

3.7. Het CDA wil dat het onlangs opgerichte Declaratiefonds nog meer bekend gemaakt wordt om ondersteuning te geven voor deelname aan sport en cultuur voor degenen die dat om financiële redenen niet kunnen.


 

4. Naar een duurzame gemeente.

Het CDA vindt een schone buurt en aantrekkelijke wijk en omgeving belangrijk voor de leefbaarheid. Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid daarbij om dat te bereiken. Ambitieuze en haalbare milieudoelen worden gesteld. Het is noodzaak lokale bedrijven en vooral de inwoners bij de overgang naar een duurzaam gerichte gemeente te betrekken. Dit betekent concreet:

4.1. Het CDA steunt burgerinitiatieven om te komen tot een schone, groene buurt of wijk

4.2. Het weidse landschap is ons kapitale bezit voor inwoners en toeristen. Het CDA wil dat de gemeente alles doet om dat in stand te houden in samenhang met noodzakelijke economische ontwikkelingen voor de visserij, landbouw, recreatie en het bedrijfsleven.

4.3. Het CDA gaat voor een getijdencentrale op de Brouwersdam en ziet daarin ook een kans voor kennisontwikkeling voor duurzame energie.

4.4. Bij de Krammersluizen worden 35 tot 40 windmolens geplaatst op aanwijzing van de rijksoverheid. Het CDA is hier geen voorstander van en maakt zich zorgen over de effecten die dat op de omgeving zal hebben met name voor Bruinisse. Daarom wil het CDA dat de gemeente financiële compensatie eist (verevening) voor die nadelen.

4.5. Het CDA wijst de mogelijkheid van een windpark voor de kust van Schouwen-Duiveland van de hand, omdat dit een aantasting betekent van het toeristisch product.

4.6. Het CDA wil vooral inspelen op kleinschalige (energie) projecten op de schaal van wijk of buurt.

4.7. Het CDA wil bevorderen dat in 2030 net zoveel duurzame energie (zon, wind, getij, biomassa) opgewekt wordt als we gebruiken in de gemeente. De gemeente wordt daarmee energie- en CO2 neutraal.


 

5.Bouwt aan ruimte.

Vele ontwikkelingsplannen zijn bedacht en wachten op uitvoering. Een belemmerende factor is daarbij wel de huidige economische situatie die ook zijn neerslag heeft in onze gemeente. Toch vindt het CDA dat stilstaan, zonder aan de toekomst te denken, geen optie is. Dit betekent concreet:

5.1. Het CDA wil dat het centrumplan Bruinisse voortvarend uitgevoerd wordt.

5.2. Het CDA wil dat de plannen voor Brouwershaven, sanering bedrijventerrein aangepakt worden.

5.3. Het CDA wil dat het Masterplan Renesse opgesteld wordt met een uitvoeringsschema.

5.4. Het CDA wil dat de plannen voor Scharendijke uitgevoerd worden.

5.5. Het CDA wil dat het Haringvlietplein in Zierikzee gerevitaliseerd wordt tot een aantrekkelijk
gebied.

5.6. Het CDA pleit er voor zolang de crisis op de woningmarkt voortduurt en grote bouwprojecten 
niet van de grond komen, de daarvoor gereserveerde ”vlaktes” in te zaaien met eenjarige planten.

5.7 Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente middels de vereveningsgelden subsidies verstrekt 
voor het herstel van Streekeigen Erven bij boerderijen.

5.8. Het CDA wil het wonen op het platteland een aparte juridische status geven, om te voorkomen 
dat de bedrijfsvoering van boeren wordt bemoeilijkt door nieuwe bewoners, niet zijnde agrariërs.

5.9. Het CDA vindt dat het deeltijd wonen nauwkeurig gevolgd moet worden op de effecten, die dat 
heeft voor iedere kern. Het CDA wil voorkomen dat er zgn. spookdorpen gaan ontstaan.

5.10. Het CDA ondersteunt kwaliteitsverbeteringen in de recreatiesector; vernieuwen en herstructureren van bestaande parken ondersteunen we. Nieuwe initiatieven voor parken zijn mogelijk zolang zij zich onderscheiden van het huidige aanbod.

5.11. Het CDA wil voor fietsers een rondje Schouwen-Duiveland realiseren en de ontbrekende 
fietspaden zoveel mogelijk buitendijks aanleggen

5.12. Het CDA wil de periode dat betaald moet worden voor parkeren langs de stranden verkorten.


 

6. Zorg voor elkaar.

De nieuwe Jeugd wet maakt gemeenten vanaf 2015 bestuurlijk financieel verantwoordelijk voor jeugdzorg, omdat volgens de Rijksoverheid gemeenten beter in staat zijn om maatwerk te leveren en dichter bij de burger staan. De gemeente kan zo de eigen kracht van de burger, het sociaal netwerk en de voorzieningen effectiever organiseren, benutten en beter inzetten. De Rijksoverheid heeft besloten tot een stelselherziening in de langdurige zorg, die er toe leidt dat voorzieningen worden versoberd of geschrapt. Het is de bedoeling dat delen vanuit de AWBZ, zoals begeleiding overgeheveld worden naar gemeenten (Wmo), terwijl in de Wmo de huishoudelijke hulp aanzienlijk versoberd wordt door een budgetkorting van 40%. In de voorstellen van de Rijksoverheid wordt uitgegaan van een terugtrekkende overheid en verschuiving van zorgverlening naar de meer traditionele netwerken gezin, familie, mantelzorg) en te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen voor zelfzorg, zelfredzaamheid, daarbij uitgaand van de eigen mogelijkheden van de mensen. Dit betekent concreet:

6.1. Het CDA vindt dat bij de jeugdzorg het Centrum voor Jeugd en Gezin een centrale rol vervult in de preventieve sfeer en ondersteuning biedt aan ouders bij opvoedingsvragen en hulpverlening in problematische gezinssituaties.

6.2. Het CDA vindt dat een samenhangend jeugdbeleid samen met een in te stelen klankbordgroep 
van jongeren verder ontwikkeld moet worden zodat de jongeren opgroeien tot zelfredzame burgers, die een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving op Schouwen-Duiveland

6.3. Het CDA wil dat de maatschappelijke stage ook na 2015 voor jongeren gehandhaafd blijft om 
burgerschap vorming verder te ontwikkelen. Het onderwijs, de gemeente en maatschappelijke organisaties werken hierbij actief samen.

6.4. Het CDA vindt dat bij de uitvoering van de WMO, de gemeente de zelfredzaamheid van de 
burgers ondersteunt waar dat nodig is in een woon-, zorg- en welzijnsomgeving, waarbij maatwerk voor de meest kwetsbare burgers het uitgangspunt is. Niet waar iemand recht op heeft, moet leidend zijn, maar waar iemand mee is geholpen. Burgerinitiatieven kunnen op steun van het CDA rekenen.

6.5. Het CDA vindt dat lijfgebonden zorg door professionals verleend moet worden en dat 
inschakeling van vrijwilligers en/of werklozen niet aan de orde is

6.6. Het CDA stimuleert de ondersteuning van de mantelzorger met de mogelijkheid van 
professionele zorg bij overbelasting (respijtzorg).

6.7. Het CDA wil dat de gemeente samen met zorg- en welzijnsorganisaties beziet hoe het potentieel 
aan vitale ouderen beter benut kan worden voor vrijwillige inzet ten behoeve van de samenleving.


 

7. Bedrijvigheid en bestaanszekerheid

Een samenleving waarin iedereen erbij hoort heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts ten dele de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, is het midden- en kleinbedrijf(MKB) afhankelijk van lokale voorwaarden en omstandigheden. Zonder groei van de lokale economie komt er geen werkgelegenheid bij. De gemeente creëert de randvoorwaarden voor die noodzakelijke groei. Een goede infrastructuur is van belang. Hoewel de werkloosheid in onze gemeente relatief laag genoemd mag worden, blijft behoud van werkgelegenheid en creatie van banen dan ook noodzakelijk. De burgers die door welke omstandigheden (tijdelijk) geen werk hebben, mogen rekenen op financiële ondersteuning van gemeente. Dit betekent concreet:
7.1. Het CDA vindt dat de bereikbaarheid via de N59 verbeterd moet worden. Oplossing van knelpunten is al een hele verbetering. Maar het CDA wil dat de gemeente er bij de betrokken partijen op blijft hameren dat uiteindelijk een verbreding van de N59 van Hellegatsplein tot Bruinisse gerealiseerd wordt.

7.2. Het CDA wil dat de gemeente samen met de provincie en Agrarisch Schouwen-Duiveland 
voortvarend aan de slag gaat om middels een aantal proefprojecten te komen tot een definitief zoetwaterbeheer voor de landbouw

7.3. Het CDA wil dat de gemeente het MKB ondersteunt door werk aan lokale bedrijven te gunnen en 
waar mogelijk bij lokale bedrijven aan te besteden.

7.4. Het CDA hecht aan de zondagsrust en ziet de zondag als een tijd voor kerkgang, bezinning of vrije 
tijd. Medewerkers en (kleine)middenstanders moeten zich moreel niet gedwongen voelen om op zondag te werken. Het CDA wil dat de huidige feitelijke situatie ten aanzien van de zondagsopenstelling gehandhaafd blijft.

7.5. Het CDA wil dat de gemeente er permanent aan werkt om de lokale regeldruk te verminderen en 
de dienstverlening aan bedrijven te vergroten.

7.6. Het toerisme op Schouwen-Duiveland moet wat het CDA betreft vooral inzetten op 
kwaliteitsverbetering.

7.7. De visserij en de schelpdierkweek moeten op alle steun van de gemeente kunnen rekenen bij hun 
transformatie naar duurzame technieken.

7.8. Met de komst van het kustlab wil het CDA dat de experimenten m.b.t.  aqua teelt, zilte teelt en 
viskweek omgezet worden in duurzame projecten. De zilte gronden bij Zierikzee lenen zich daar uitstekend voor.

7.9. Het CDA wil dat de gemeentelijke havens in een aparte rechtspersoon ondergebracht worden die voor exploitatie verantwoordelijk is. De gemeente blijft meerderheidsaandeelhouder.

7.10. Het CDA vindt verdere ontwikkeling van de Vluchthaven in Bruinisse niet opportuun. Door het 
ontbreken van “achterland” en nabijheid van havens o.a. de Moerdijk en Dordrecht is er geen economisch voordeel te verwachten. Wel kan gedacht worden aan ontwikkelingen in het kader van toerisme zoals een overstap tot gelegenheid voor riviercruises.

7.11. Het CDA initieert projecten vanuit het bedrijfsleven die in beginsel in aanmerking komen voor Europese subsidies en perspectief bieden op nieuwe werkgelegenheid.

7.12. Het CDA vindt dat voor mensen, die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering individueel maatwerk wordt verricht om hen te helpen bij het vinden van werk.

7.13. Het CDA pleit ervoor dat van de minimaregelingen optimaal gebruik kan worden gemaakt. 
Schuldhulpverlening is daarvan een onderdeel. Het beleid moet er op gericht blijven de gang naar voedsel- en kledingbank te voorkomen.

7.15. Jongeren met een arbeidsbeperking moeten geholpen worden passend werk te vinden om hen  in staat te stellen volwaardig aan het maatschappelijk leven deel te nemen.

7.16. Nu de positie van “De Zuidhoek” door wettelijke maatregelen drastisch gaat veranderen, is het 
aan de gemeente de mensen daar aan werk te helpen in het reguliere bedrijfsleven. Het CDA wil dat de gemeente hierover met de werkgevers overleg ten afspraken maakt.

7.17. Voor mensen die niet in het reguliere bedrijfsleven kunnen werken, moet de gemeente de
sociale werkvoorziening in stand houden.

7.18 “De Zuidhoek” moet bij de komende ingrijpende herstructurering kunnen rekenen op de
financiële steun van de gemeente.


 

8.Pas op uw zaak
De inwoners van Schouwen-Duiveland moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen huis, buurt  dorp of stad. Wij verzetten ons tegen zaken die de samenleving aantasten, zoals criminaliteit, drugsgebruik en alcoholmisbruik. Daarom wil het CDA dat de gemeente de eigen burgers, scholen, dorps- wijk- en stadsraden, ondernemers, woningcorporatie Zeeuwland en (sport)verenigingen betrekt bij het veiligheidsbeleid. Dit betekent concreet:         

8.1. Het aantal inbraken op Schouwen-Duiveland stijgt, evenals de diefstal van fietsen, brommers en scooters bij de busstations in Zierikzee en Bruinisse. Het CDA wil dat de gemeente met passende maatregelen die inbraken en diefstallen terugdringt.

8.2. In de westhoek vinden nog teveel auto inbraken plaats. Dat doet afbreuk doet aan ons toeristisch imago. Het CDA wil dat de gemeente ook hiervoor zijn parkeerwachters en bijzondere opsporingsambtenaren(BOA) inzet om het aantal auto inbraken terug te dringen.

8.3 Het CDA wil dat de gemeente het alcoholmisbruik actief bestrijdt. Daarom wil het CDA dat zuipketen worden gesloten.

8.4. Wietkwekerijen en drugshandel komen ook op Schouwen-Duiveland voor. Omdat hierbij de georganiseerde misdaad bij betrokken is wil het CDA een harde aanpak in het belang van onze jeugd.

8.5. Vandalisme door de jeugd en de daardoor veroorzaakte schade en overlast voor de buurt vormen nog steeds een probleem. Het CDA wil daarom ook inzet van straatcoaches om die overlast terug te dringen. onze gemeente nog steeds situaties, die als verkeersonveilig worden ervaren. Denk bijvoorbeeld aan

8.6. Onze inwoners voelen zich zeer betrokken bij de veiligheid van hun wijk, buurt of dorp. Het CDA wil dat de gemeente samen met die burgers een plan opstelt: “Slim Samen Toezien”. Daarmee regelen bewoners en gemeente samen: een wijkveiligheidsschouw, een meldpunt woonoverlast, buren alert met telefonisch netwerk, de opleiding van buurtpreventieteams en buurtbemiddeling.

8.7. Hoewel er al veel maatregelen getroffen zijn om de verkeersveiligheid te bevorderen, zijn er in de oversteek bushalte Bruinisse over de N59, de rotonde Bruinisse voor fietsers en voetgangers, de fietsoversteek bij Calandweg – Schuurbeque Boeye straat en kruising daaraanvolgend met Grachtweg Zierikzee, oversteek N59 naar de Stolpweg bij Serooskerke. Het CDA wil dat de gemeente met de wijk-, dorps- en stadsraden de door de burgers als onveilig ervaren situaties inventariseert en samen met de wegbeheerders tot oplossingen komt.

8.8. De inzet van de vrijwillige brandweer en jeugdbrandweer staat onder druk door een tekort aan nieuwe leden. Het CDA draagt actief bij aan het debat om het belang van de vrijwillige brandweer onder de aandacht te brengen en het belang van preventie om een veilige omgeving te realiseren.


 

9. Gemeente van u en voor u
Grootschaligheid en streven naar grote gemeenten zijn voor het CDA geen oplossing voor de vragen die nu op gemeenten afkomen. Het CDA staat voor een bestuur dat weet wat er leeft in de gemeenschap. Samenwerking c.q. regionale samenwerking bij ingewikkelde of gemeentegrens overschrijdende zaken is dan ook een goede optie om als gemeente kwaliteit te kunnen leveren. Dit betekent concreet:

9. 1. De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. Het CDA wil een dienstbare gemeente die de burgers betrekt bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid,

9.2. Het CDA wil dat de gemeente er permanent aan werkt om de dienstverlening aan zijn burgers en bedrijven zo snel, efficiënt en effectief mogelijk te maken. Verdergaande digitalisering is daarbij een uitstekend hulpmiddel, zonder de menselijke maat daarbij uit het oog te verliezen.

9.3. Het CDA wil minder bureaucratie en dat overbodige regels verdwijnen. Dit is en blijft een continu proces.

9.4. Het CDA wil dat de gemeente de regie houdt over de taken die zij in een samenwerkingsverband uit laat voeren voor onze burgers. Transparant moet zijn welke prestaties binnen welke tijd en voor welke kosten een samenwerkingsverband voor ons levert.

9.5. Het CDA wil een strakke begrotingsdiscipline handhaven in deze tijden van bezuinigingen. Dat betekent: structurele uitgaven dekken met structurele inkomsten en geen lastenverhogingen voor de burger en bedrijven.